Xe Việt Nam

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin: Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng XE Việt

Chính sách vận chuyển

Vì lợi ích của khách hàng và công ty, khách hàng nên mang theo CMND khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng có mặt tại