X.E Việt Nam tuyển dụng: Trưởng bưu cục chuyển phát